FINANCOVANIE

Financovanie kúpy Vášho nového bytu je rozdelené do niekoľkých krokov:
 

1. Podpis Rezervačnej zmluvy (RZ) a zloženie rezervačného poplatku vo výške 5 000,- EUR do 7 dní od podpisu zmluvy. Pokiaľ nedôjde k požadovanému predpredaju zo strany investora do 5 mesiacov od podpisu RZ, rezervačný poplatok sa celý vráti kupujúcemu.
2. Podpis Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (ZoBKZ). V prípade dosiahnutia potrebného predpredaja, bude klient do 5 mesiacov od podpisu Rezervačnej zmluvy vyzvaný k podpisu ZoBKZ. Do 15 dní od podpisu ZoBKZ skladá klient 20% z kúpnej ceny na účet otvorený  v banke špeciálne pre tento projekt.
3. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, investor (Predávajúci) zašle klientovi (Kupujúcemu) výzvu na podpis Kúpnej zmluvy. Po podpise Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný uhradiť 80% kúpnej ceny. Po pripísaní kúpnej ceny na účet projektu je Predávajúci povinný do 5 pracovných dní podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
4. Odovzdanie bytu.